Betegbiztonság, betegjogok

Tisztelt Betegünk!

A MEDITEAM SZEGED Zrt. orvosai által az Ön részére nyújtott gyógyító-megelőző egészségügyi ellátás, szolgáltatás során az Egészségügyről szóló törvény rendelkezéseinek megfelelően biztosítani kívánjuk a betegjogok érvényesülését. Úgy gondoljuk, ehhez az Ön tájékozottsága, együttműködése előnyt jelent. Ezzel az ismertetővel szeretnénk elősegíteni informáltságát a betegjogokról, azok érvényesíthetőségéről, az együttműködés módjairól.

Betegjog mindazon jogosultságok összessége, melyek az egészségügyi ellátás során, az azt igénybevevő személyt megilletik. Mindemellett, a betegjogoktól nem választhatóak el a beteg kötelezettségei sem. Az Egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény II. fejezete a betegek jogait - kötelezettségeit széleskörűen és részletesen szabályozza, melyek közül az alábbiakra külön felhívjuk figyelmét.
 

 1. AZ EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁSHOZ VALÓ JOG az életmentő, illetve a súlyos vagy maradandó egészségkárosodás megelőzését biztosító ellátást, a fájdalom csillapítását, illetve a szenvedés csökkentését is jelenti. Az egészségügyi ellátáshoz való jog akkor megfelelő, ha a vonatkozó szakmai, etikai szabályok, irányelvek betartása megtörténik. Folyamatosan hozzáférhetőnek kell lennie az ellátásnak, ami az jelenti, hogy a beteg egészségügyi állapotának megfelelő ellátási szinten kell az adott ellátást biztosítani.
 1. AZ EMBERI MÉLTOSÁGHOZ VALÓ JOG azt jelenti, hogy a betegen kizárólag az ellátáshoz szükséges beavatkozások végezhetőek el, továbbá, hogy a beteg ellátása során a szeméremérzetére tekintettel ruházata csak a szükséges időre és szakmailag indokolt mértékben távolítható el. A beteget csak méltányolható okból és indokkal lehet várakoztatni. A beteg az ellátás során korlátozható jogainak gyakorlásában, de csak indokoltan, a törvény szerinti feltételek fennállása esetén.
 1. A KAPCSOLATTARTÁS JOGÁNAK gyakorlása mindig az adott intézményben meglévő feltételektől függ, ezt a házirend tartalmazza. A joggyakorlás feltétele a betegtársak jogainak tiszteletben tartása és a betegellátás zavartalanságának biztosítása.
 1. A GYÓGYINTÉZET ELHAGYÁSÁNAK JOGA alapján a beteg az intézetet elhagyhatja, ha azzal mások testi épségét, egészségét nem veszélyezteti.
 1. A TÁJÉKOZTATÁSHOZ VALÓ JOG érvényesülése során a betegnek joga van a számára egyéniesített formában, érthető módon történő, teljes körű tájékoztatásra.
  A MEDITRAM SZEGED Zrt. által biztosított egészségügyi szolgáltatások térítési díj kötelesek, mely díjakról betegeink Intézetünkben Térítési Szabályzatunkból, továbbá weboldalunkról - www.mediteam.hu - tájékozódhatnak.
 1. AZ ÖNRENDELKEZÉSHEZ VALÓ JOG alapján a betegnek joga van szabadon dönteni az egészségügyi ellátás igénybevételéről, a beavatkozásokba történő beleegyezésről, illetve azok visszautasításáról. A beteg beleegyezése történhet szóban, írásban, ráutaló magatartással, melyet bármikor visszavonhat.
 1. AZ ELLÁTÁS VISSZAUTASÍTÁSÁNAK JOGA minden cselekvőképes beteget megillet az ellátás visszautasításának joga, kivéve, ha ezzel mások életét, vagy testi épségét veszélyezteti.
 1. AZ EGÉSZSÉGÜGYI DOKUMENTÁCIÓ MEGISMERÉSÉNEK JOGA alapján az egészségügyi dokumentációval az egészségügyi szolgáltató, az abban szereplő adattal a beteg rendelkezik. A beteg jogosult a gyógykezeléssel összefüggő adatainak kezeléséről tájékoztatást kapni, a rá vonatkozó egészségügyi adatokat megismerni, az egészségügyi dokumentációba betekinteni, valamint azokról kivonatot vagy másolatot készíteni vagy saját költségére másolatot kapni, a járóbeteg-szakellátási tevékenység befejezésekor ambuláns ellátási lapot kapni, egészségügyi adatairól - saját költségére - összefoglaló vagy kivonatos írásos véleményt kapni.
 1. AZ ORVOSI TITOKTARTÁSHOZ VALÓ JOG alapján a beteg jogosult arra, hogy az ellátásban részt vevő személyek a rá vonatkozó adatokat bizalmasan kezeljék.

 

Ugyanakkor a betegjogok nem állnak önmagukban, a betegnek a gyógyítási folyamat során kötelezettségei is vannak. A beteg és hozzátartozói jogaik gyakorlása során kötelesek tiszteletben tartani más betegek jogait, az egészségügyi szolgáltató működési rendjét, továbbá nem sérthetik az egészségügyi dolgozók törvényben foglalt jogait. A beteg – amennyiben az egészségi állapota lehetővé teszi – köteles az ellátásban közreműködő egészségügyi dolgozókkal képességei és ismeretei szerint együttműködni:

• tájékoztatni őket mindarról, amely szükséges a kórisme megállapításához, a megfelelő kezelési terv elkészítéséhez és a beavatkozások elvégzéséhez mindarról, amely mások életét vagy testi épségét veszélyezteti; így, különösen a fertőző betegségekről és a foglalkozás végzését kizáró megbetegedésekről és állapotokról

• betartani a gyógykezeléssel kapcsolatban kapott rendelkezéseket

• tájékoztatni Őket minden, az egészségügyi ellátást érintő, általa korábban tett nyilatkozatáról

• megfizetni az ellátás előírt térítési díját

• hitelt érdemlően igazolni a jogszabályban előírt személyes adatait

Bízunk abban, hogy e tájékoztatás is hozzájárul ahhoz, hogy a MEDITEAM SZEGED Zrt. rendelőiben igénybe vett egészségügyi szolgáltatást a betegjogok érvényesülése szempontjából is igényeinek megfelelőnek találja.

                                                                                             

                                                                                              Dr. Nagy Z. Zsolt
                                                                                             Elnök-vezérigazgató
                                                                                         MEDITEAM SZEGED Zrt.